Тим

ТИМ

Основач
Александар Никола Кујунџиски

Главен уредник
Жарко Кујунџиски

Извршен уредник
Валентина Кујунџиска

Лектор
Елена Ѓоршеска

Адреса
ул. „Ѓорѓи Пулевски“ бр. 29 лок. 1
1000 Скопје
Република Македонија

Контакт
+389 2 3201 007 (факс)
+389 70 713 174

Жиро сметка
300000003188135
Депонент на Комерцијална банка а.д.

Единствен даночен број
МК5038010500180

Фејсбук
АНТОЛОГ

0 replies on “Тим”