Импресум

ИМПРЕСУМ

Издава
AНТОЛОГ

Главен уредник

Радмила Ванкоска

Редакција
Јованка Пачовска

Валентина Кујунџиска

Исток Улчар

Соработници
Весна Мојсова – Чепишевска

Александар Прокопиев

Маријана Јанчевска

Лектор

Елена Ѓоршеска

Лого и веб поддршка

Александар Ковачевски

Основач

Жарко Кујунџиски

Поштенска адреса

ул. „Ѓорѓи Пулевски“ бр. 29 лок. 1
1000 Скопје
Република Македонија

Факс
+389 2 3201 007

Е-mail

reperepermk@gmail.com

Фејсбук

РЕПЕР

Жиро сметка
300000003188135
Депонент на Комерцијална банка а.д.

Единствен даночен број
MK5038010500180

Списанието Репер го задржува правото дали и кога ќе ги објави сите доставени текстови, исклучиво во согласност со потребите на редакциската динамика.

Штом бидат испратени, авториските права во однос на материјалите се префрлаат на Репер.

Ставовите кои се изнесени во текстовите на Репер не се и ставови на издавачот или на редакцијата, и од нив однапред се оградуваме.

Репер прифаќа единствено коментари што се конструктивни и не содржат материјали што се против законите на Република Македонија. За да бидат објавени, коментарите треба да бидат исклучиво во контекст на темата на текстот и да се достоинствени кон авторот и кон останатите коментатори. Благодариме.

Првиот број на Репер е објавен во март 2008.

ISSN 1857-5900

Важна напомена: „Репер“ доживеа огромен хакерски упад во септември 2015 година. Списанието беше буквално на раб да исчезне од културната мапа. Јован Станоевски врати најголем дел од содржините на 58-те броја, но сепак останаа длабоки лузни по телото на списанието. Уништувачкиот потег на хакерите пеплоса дел од информациите на сите дотогашни текстови а особено фотографиите кои служат како илустрација на текстовите и имињата на авторите. „Репер“ им се извинува и на читателите и на авторите што не е во можност да ги прикажува овие информации во архивата на првите 58 броја од списанието.

 

0 replies on “Импресум”