Дали фантазијата е само она што е невозможно?

Дали фантазијата може да биде и остварен копнеж по она што на детето му е потребно за според него среќно детство, а коешто го нема во своето окружување? Дали сето она што е во фантазијата мора да биде неостварливо?

Успешно дебитирање во просторот на сонливото

Денес, од исклучителна важност е делото за деца од предучилишна и раноулишна возраст да има не само соодветен / добар текст кој ќе соодветствува на темпераментот и пристапот кон светот на денешното дете, туку да има целосен концепт – со илутрации, соодветен фонт, одмереност во обемот на текстот.