Неколку епизоди за Лем и од Лем

Имаме многу разнородни забелешки на читателите од секаков карактер, што се движат на апсолутните крајности, но постоењето на вистински ЛЕМОЛОЗИ, во Македонија сè уште не е целосно засведочено.