Сите враќања се идентични

Бурата која нема глас Плаштот од магла ги разводнува уличните светла, оживотворувајќи ја перфидноста на случувањата, закопана под слоевите на џагорот – тоа непреболно…