Раскази со значење на еден цел космос

Како и секогаш, Неделковски умее реалистичната постапка во своите дела паралелно да ја испреплетува со магиски елементи и со надреалиситчни и гротескни ситуации.

(Кон збирката „Ѕидот белутрак“ од Велко Неделковски)