Романот „Фо“ од Џ.М.Куци (2)

Куци фактите ги става под прашање со тоа што прави поместувања или ги пишува со различен пристап кон (фикционалните) факти па така неговиот роман да се гледа како вистинската верзија на фикционалното минато.

Романтизмот и демонизмот

Таков карактеристично роматичарски, амбивалентен пристап на демонскиот актер го наоѓаме само кај Лермонтов, чиј јунак покрај својата жед за морална преродба останува извор на деструкција.

:Романот „Фо“ од Џ.М.Куци: (1)

„Историографската метафикција ја одржува разликата меѓу своето формално (само)претставување и својот историски контекст и на тој начин ја проблематизира можноста за историско значење, зашто не постои помирување, нема дијалектика, само неотстранлива противречност.“