Мултимедијална анализа на „Шах со Бах“ од Владимир Мартиновски

,,Шах со Бах“ претставува збирка за деца составена од четири циклуси песни, каде за тематски мотив е земена музиката, нејзините алатки – инструментите, нејзините мајстори – композиторите и крајните производи, плодовите на музиката – старите плочи и камерните песни.