ЗА БОЛЕСТА ДОЈЧИНОВА

КОН “ЛЕПА АНГЕЛИНА” НА БЛАГОЈА РИСТЕСКИ ПЛАТНАР
ЛИКОТ НА БОЛЕН ДОЈЧИН КАКО ПОЕТСКА СУБЛИМАЦИЈА
ЗА КЛИНИЧКАТА МАНИФЕСТАЦИЈА НА НАРЦИСТИЧНО РАСТРОЈСТВО НА ЛИЧНОСТА