Три примери на чести јазични грешки

Во овој број ви претставуваме три чести јазични грешки.

СЛЕДИ – СЛЕДУВА

Неправилно: Филмот следи веднаш по рекламите.
Иако глаголите следи и следува имаат различно значење, во практиката често се греши при нивната употреба, односно следи многу често се употребува наместо следува.
Глаголот следи во македонскиот јазик ги има следните значења: ’оди по некого или по нешто‘; ’набљудува нешто што се движи‘; ’набљудува нечија дејност‘; ’се интересира за развојот на нешто‘; ’се угледува на некого, на нечии постапки‘; ’оди по нечии траги‘. Значи, тој може да се употребува во примери како следниот: Секогаш кога се враќам од работа, имам чувство дека некој ме следи.
Следува, пак, ги има овие значења: ’се наоѓа или доаѓа непосредно по некого или по нешто‘ и ’произлегува од нешто‘. Оттаму, во горенаведениот пример треба да се употреби следува, а не следи: Филмот следува веднаш по рекламите.

СТРАНА – СТРАНИЦА

Неправилно: Отворете на последната страна.
Друг пример е неправилната употреба на страна наместо страница.
Светот има четири страни (исток, запад, север, југ), страна е местото што се наоѓа оддесно или одлево, однапред или одзади на нешто, страна е правата линија што ги заградува геометриските фигури (квадратот има четири страни), а под страна се подразбира и нечие гледиште, став или аспект (од негова страна тоа е сосема нормално).
Меѓутоа, во книгите, во тетратките и во весниците, како и на интернет, има страници, а не страни. Значи, наведениот пример правилно гласи: Отворете на последната страница.

ПОЛА – ПОЛОВИНА

Неправилно: Немаше научено ни пола од материјалот.
Уште една честа грешка во секојдневната комуникација.
Пола е архаичен збор во македонскиот јазик и обично го означува долниот преден дел од женска долга облека на преклопување, нешто слично на здолниште.
Делот од определено количество што се добива со делење со два е половина, е не пола, што значи дека половина е коректниот збор во примерот погоре: Немаше научено ни половина од материјалот.

Вклучете се и вие во нашата рубрика, пишете ни на mak.katce@gmail.com.

Напишано од
More from РЕПЕР
Луѓе-риби
Приказната лебди во главата долго после читањето, оставајќи го читателот во својата...
Повеќе
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *