НЕОЛОГИЗМИ во КИБЕРИЈАДА од Станислав Лем

(Овој глосар претставува дел од статијата „Киберијада – Барокот на Космосот“)
 • Неологизми присутни во македонскиот превод (Антолог, 2018, прев. од полски М.М.)
 • 1. Лични имиња, презимиња и прекари (значењето е интернационално, преведено или адаптирано)
  Абрукиван Полистни
  Адвокатус Лабораторис
  Адориција
  Амарандина Керберненска
  Ауранциј
  Афродонтус
  Балерион
  Барбарон
  Белич
  Билион Кикшпир
  Брзоудар Муцкастиот
  Бромео
  Булфон Струнцл
  Вармоганциј
  Вендециј Улторик Аментиј
  Винодур
  Винодур Полимеричен
  Вирвандер
  Вирвациј
  Вирвислав
  Вшавел
  Гарганцијан
  Генетофориус
  Генијалон
  Глувчар
  Голкондрина
  Горилиум Ќошар
  Гралот Збавнуциј
  Грешлич
  Грипијанус
  Гробомил
  Демонот од Друг (Втор) Вид
  Дербулион
  Дилајхус
  Добрициј
  Дрем Грансипиулк
  Душимил
  Екламптон
  Ексилиј Тартарејски
  Електрибалт
  Емалиј
  Ентропија
  Еуфориј Троглиус
  Ехидна, Ехидни
  Заумренијад Кришка
  Звоина (Кева или Кевина)
  Здивослав Ампетривиј
  Зморјана
  Инфернандо
  Инцестин Вихс
  Итријан
  Итријан-Кибернер
  Калкула
  Калкулатор
  Кевина Марибонд
  Кевина Марлипонтска
  Кевина, Кевинче
  Киберхазиј
  Кибриција Краснопета
  Клапациј
  Клибабер
  Клопсток
  Кокалдрма Многубил
  Конзол Симфилак
  Кориолис Маупертиус
  Креаторик
  Крентлин
  Крентлин-зорјанинот
  Креншлач
  Креншлин Штедриот
  Крешлин
  Кристала
  Кростофил Некојси
  Крупон од Переза
  Круцафикс
  Круцафукс
  Курупјел Гаргазон
  Лемуел Ќелавиот
  Ломотеј од Лејда
  Макундрел Цибасен
  Малапуци-вел-Малапуциј Халос
  Малкондер
  Малпуциј
  Мандрилион
  Марибонд
  Маркиз де Зад
  Марлин Подпонцки
  Марлин Пшемичка Понсјуш (Понски)
  Марлипонт
  Марлипонтски шурјаци
  Мачидави од Железија
  Мачидави Трети
  Миамлак (лигавец)
  Мидрагова
  Мирмександер Декстридит
  Многулимус Стоокиот
  Морбидор
  Муцкон
  Муцкослав Каковне
  Нандар
  Недоида
  Незнајник
  Некарол Грешлицки
  Некој Четирикатен
  Никаквецобандски
  Нингус
  Одмаздник
  Окалото
  Окруциј
  Октопина
  Ондрагор
  Пакуста
  Пампкингтон
  Панцерик
  Папагастер
  Парализиј
  Пачор
  Петрициј
  Полифазиј
  Пончок
  Потпонциј
  Пратен-Испратен
  Протозор
  Пстрициј
  Рамолда Хетерикова
  Ремер
  Розпорик
  Розпорик
  Синхронизиј
  Синхрофазиј
  Случајниот случај
  Соуви
  Среќко-вел-Хедофаг-вел-Кембал
  Струнцел
  Сферициј Логар
  Сцибант
  Тиран
  Торториус
  Тортуриј
  Тресипалка Сувиот
  Трогладик
  Тронболуд
  Трупус Малигнус
  Трурл
  Турбулеон
  Турбулеон Кратафалк
  Ќошарот
  Убиец Диплоја
  Улторик Вендетски
  Фареус Пурдефлакс
  Фафуциј
  Фафуциј Алтруциј
  Ферициј
  Фиртан
  Френезиј Пачор
  Фроњд
  Фуртијан
  Хеленда (Хелена)
  Хиполип Сарманцки
  Хлорианек
  Хлоријан- Теорициј-Клапостол
  Хлоријанче-некое
  Холерион
  Хопсала
  Целезиј Мислителот
  Цифранек
  Цифраниј
  Цифрануш
  Цифранче
  Чпавел
  Чудовиштик
  Шкафон Ќошар

  2. Називи на држави и области, населби (значењето е интернационално, преведено или адаптирано)

  Абоминенција
  Аретон
  Арубрарија
  Баловерна Чимска
  Бразелупа
  Васола
  Водоција Призрочна
  Галаксиската Маглина
  Гарбунда
  Гондван
  Грозанција
  Гунд
  Данделија
  Делира
  Долината на воздишките проседи
  Допинг
  Енци
  Епилепонт
  Жарја
  Желазија
  Империјата на Мирапудите
  Кембалеа
  Кенендера
  Кимберија
  Кирја
  Кондолонда
  Лабудија
  Лазура
  Легарија
  Лејло
  Лизанциум
  Лубудук
  Луксија
  Лунд
  Маеридија
  Малација
  Матег
  Мит
  Мленкочин
  Моригунд
  Морконауција
  Мудро
  Мурвидраупија
  Мургунд пламенолисти
  Натег
  Неген
  Огнолија
  Охидора
  Панкриција
  Пенци
  Пит
  Праталаксија
  Премудро
  Престопондија
  Пруксија
  Тамтадрит
  Тетрархида
  Тржава
  Трунд
  Труфлофора
  Фелиција
  Флуторсија
  Хаса
  Хафн
  Чудовиштија

  3. Називи на жители на планети, држави, области (значењето е интернационално, преведено или адаптирано)

  Аберициди Глауберски
  Албуменси Лилијацки
  Аменцити
  Ангстремци
  Антропани
  Ауриди
  Бајорани
  Бездицки Мендити
  Бенигни
  Бениди
  Бенџаминогити
  Буванти
  Варлаи
  Виги
  Гауризаури
  Гвинтани
  Гвинтани Леви
  Гондрали
  Грозанци
  Девтони
  Деменцити
  Емулати
  Енеферци
  Империјалци Мирапудови
  Калеуси
  Каскадијци
  Каскадијци–Симнувачи
  Квајдоноси
  Кембал
  Кембри
  Кимберт
  Кимбрабелианси
  Клофондри
  Купровци Легаријански
  Левоотстапни
  Легаријанци
  Лизанци (Лизанијци)
  Лизговиличести
  Логарити
  Мамониди
  Марлајови Вабендци
  Микроминијанти
  Микронарод
  Микросемиани
  Надојдери од Флуторсија
  Највисоката Фаза на Развојот
  Недоготи
  Огноглави
  Окорачни
  Отримки
  Пачоркити
  Пламеноноги
  Плевовци
  Плехани
  Поклепцити
  Полимерици
  Семиан
  Среќовци
  Среќојадци
  Сталооки
  Хедофази
  Хуриси

  4. Називи на космички тела, пространства и појави (значењето е интернационално, преведено или адаптирано)

  Абасит
  Алеоција
  Витшопки
  Гаурозаурон
  Гаурозаурон Белиот
  Гвајдолници
  Геонија
  Гозмоз
  Гозмозот Мајмашов
  Големата Месечина на Недоветните
  Големиот Сврдел
  Гризмаци
  Енергетските Полиња
  Енеферија
  Ѕвездата Хлорелеја
  Камбузели
  Квадарот
  Кировата Пустина
  Колесницата на Алкарон
  Крстоѕвездишта
  Ламбудас
  Марилoнда Проквинска
  Муркви
  Недуза
  Обрузија
  Огнопад Жаропаден
  Осмата Планета на Сонцето
  Пеколници
  Пертуберациска Материја
  Планетата-ковчег
  Пчми
  Рапундра
  Римунди
  Семиа
  Солара Мала
  Сонцата Големи
  Тајфунот Седма Сила
  Тшепци
  Фотура
  Црната Пустина
  Четворѕвезд
  Шчишњента

  5. Називи на разумни суштества, појави, индивидуи или општествени групи според карактеристичната особина што ја поседуваат или дејството што го вршат

  мажот-вртимушка
  самопофалбеник
  едноиполовински
  Едениполовински-маж
  двомаж
  теснинец
  двомажена
  двојно-рокче
  красивици
  девооблаци
  љубовница-зорница
  суштество-иканво
  аматеријална индивидуа
  климатско-психичка умственобранувачка појава
  самоодбранбеници
  неоединки
  времебијците
  дивите-кружачи-низ-времето
  индивидуите-пробници
  триглодит
  задѕвезденци
  државоодисти
  антидржавоодни
  државоод
  микромалечки
  грабнуватели
  грабнувачи
  аморализатори
  антифроњдисти
  грабатели
  грабнувисти
  антинаталисти
  прачвек
  чвек
  наталисти
  мастурбанисти
  футурогности
  антимористи
  љубачи
  љубачки
  доблесни
  доблески
  иследнички-призраци-на-непостоењето
  исчезант
  пропагатори-на-Враќањето-во-Пештерите
  бандроид
  Мислечка Печурка
  прадомородци-на- Галаксијата
  робот-девот
  Побожник
  Мисловец
  Јелчак
  Члвек
  класа-Силикоидеја,ред-Фестиналенина
  Цифрант
  Добродетелници
  Вртикапи
  Гнаси
  Неранимајковци
  Емулати
  Каскадијци
  Еволуционисти
  Симнувачи
  Сексократи
  Нетрпеливци
  Еволуционисти-Колаци
  Фелицијанти
  Стражари на Општата Среќа
  Среќари
  мисловник
  Хоминаси
  Аутоматус Сапиенс
  бронзенонарод
  буви змејогазни
  Војувачи Студени
  електраи
  електристати
  електрици
  кибери
  кибернери
  кимаринати
  кометиште-жениште
  лигавец
  лигавци-гробници
  лигавци-калцификати
  мајмуноробот
  малиновец
  машини примитивни
  младенчиња пасебни
  мртвостанати
  мултистати
  нествор
  овердиери диуконски
  омнистати
  пралигавец
  прамашинки
  прамашинови
  робовите-ракетници
  синогрлица
  ќеркогрлица
  шестоноги
  Мајмаш
  Мајмаш-Самосин
  Мамјаш-Ѓубралник
  електритки
  Автоматите
  лижигробовци
  трупопотпикувачи
  белковинец
  белковинец-од-видот-на-растресените
  сољубовници
  апсолутисти
  електроволтеријани
  себетворот
  хомунхулуси
  киберимајко
  киберсинови
  задисти
  абнегатори

  6. Називи на носители, вршители на професии

  адвокатор
  архидокторот
  астротехничар
  бијачи-мачачи
  биолинисти
  временист
  генинженери
  геоинженери смалувачи
  геријатрица
  дегенератори
  дегенерели
  деранжер-прирачник-(што умеел да растури сто поредоци)
  дигитократ
  драконолози
  екстериер-(поранешно куче)
  електропоет
  злочинец перпетуален
  змејозоолог
  зофоман
  кибергај
  киберграф
  киберер
  кибермистик
  кибернадрин
  кибернанта
  кибернек
  кибернер
  киберштерка
  кимберал
  комбинатор-интелектуалец-осовременувач
  конструктор омнигенерички
  консултант-адвокатор-јуридистичен
  макољубец
  машинали
  машиначи
  машинисти
  машинистка
  медикатор
  мелолози
  микрошпион
  мислант
  мислителци
  Музикуси
  надинформатор
  неокосмички инвеститор
  општ омнипотенцијатор
  оргијанист
  прапрофесор
  регулатор-полномошник
  свет-поправач
  секстериер-(се бавел со содомистика)
  социотехничари
  тортурофил
  тренажер-трианглист-(драматизирал по нарачка фамилијарен живот, создавајќи брачен триаголник таму каде што го немало)
  умственик
  филоробот

  7. Називи на почесни титули и почесни обраќања

  Антипапа Мулм
  Бонисимус
  Ваша Неизмерност
  Ваша Светливост
  Ваша Светлост Незнаена
  Ваша Совршенамисловност
  Ваша Туѓост
  Велик Кралски Наоѓач
  Велик Кралски Подоклопник
  високите астрократии
  Високо Покровителство
  Врховен Кралски Мудрец
  Гралот
  Гралот Господар
  Државниот Потсекретар на Безнадежноста
  Забест Диригент Мајстор на Гралот
  Капелмарстор Дирикентисимус
  Кибернатор мургундски
  Кибернер
  конструктори омнигенерици
  Кралски Онтолог
  Маршал на Плехот
  Милоста Гралска
  Најмилостив Величество Збавнуциј
  начелниот полов диспозитор
  Папа Улм од Пендера
  Пастор вембурчи
  Потсекретарот на Државата со Обете Уши
  Советник на мазна хартија
  Советник Совршен
  Ултимативен Бенефактор на Легарија

  8. Називи на дејства, настани, процеси (апстрактни и конкретни)

  адиабатичен премин
  акробационистика-дувни-свирни
  ангелизирање
  бој се одбесци
  взенза
  вплив
  врагоморизацијата
  втелување
  депробаблизација
  државобојство
  екпертолиза
  електровоплотување
  забит
  заклакотам
  закони ѕвездокружечки
  заништожело
  зенза
  зензање
  зензнеме
  инкубациска-термичка-реанимација
  интензивна ресусцитација
  киберматизам
  клекнување
  мариолизира
  мачарски проник
  микрогенизација
  микроминијатуризација
  минијатуризира
  монархолиза
  нахеленила
  не хелени се
  не чудуј се
  нурнување
  одвљуби
  одвљубувачки третман
  отворање-на-кривомислен-огин
  поинаквува
  полудмила
  пребитувам
  преканализирање
  принудно упикување
  путнувачки да зензи
  растелување
  се дифундирала
  се еви
  се изменичи
  се изнули
  сегдеејќи
  сеинформациска моќ
  смојам!
  Стријам!
  Стројам!
  субмемотехнички премин
  телотворни работи
  тржавните работи
  хармонограмско-хармониска-музика
  шансирај
  шансуј

  9. Називи на особини, карактеристики на суштества, предмети, појави (апстрактни и конкретни)

  албакијерски
  антиглавен
  антиентрописки
  антипробаблистички
  антропански
  арлебардски
  великолегаријанска
  високоспрежна
  гаурозауронски
  гозмозов
  гралски
  гралско-ќошарски
  егоцентризирачки (жили)
  импосибилитативност
  кимберски
  марлипонтска
  матрицијски
  мегаморична
  микросемианска
  мислителен
  многутелност
  надроботска
  нарцистички (напон)
  непроникнатхронопотенцијал
  нирвацки
  огнотворна
  полимирисни
  противграфомански
  растурителност
  самосински
  семиански
  средѕвездено
  старомалфандски
  фиртанично-рамолдичен
  харменцки
  хрономоќност
  чвекова

  10. Називи на опрема, апарати, инструменти, орудија

  автомат
  автоматна
  агиопневматски перфеционери
  алтруистично-херојско-оптимистички регулаторчиња, со антиагресивна блокажа
  бескрајоплов
  билатерален разменувач на личноста
  биолини
  блогинки
  Боготрон
  бршленче-топче
  волјари
  волјарки
  врагомори
  втријувачи
  Гееника
  гњаваторки
  грабаторки
  дамони
  делиризатор
  децамет (детцамет)
  дигитална машинка
  доброшница
  доброшниците деморалки
  егзистоскопот псевдокристал
  Екстатор
  еротизатори
  еротодром
  еротоманка
  еротор
  еротски перпетуатори (мистички и политички)
  женотрон
  забавувачка
  засилувачи на волјата
  засладувачи на живот
  затријувачи
  змејоиндикатор
  ѕирканти
  извлекувачки на магични моменти
  импотенцијатор
  Инструментариум
  Инфернатор Пеколен
  исправувач на патиштата на Разумот
  Исправувачи на Животните Патишта
  јадотајна
  капкомер
  кибергенетска лабораторија
  Кобисреќ
  Компјутериум за разрешување на егзистенционална дилема
  Компликатор-Деперфектор Онтолошки
  Контемплатор на Битот Среќен
  контемплачка
  копалка
  лагодизатор
  Ликвидатори на Злото
  лошилници
  љубовална
  љубовнометар
  макромикрофон
  мачителки
  Машина Што ја Немало
  машина-страшина
  машини златолики
  машини-муабетџики
  машиништарниште
  машинченца златни гадинки
  микроманипулатор
  микромикрофончиња
  микрорационализатор со дози на ортодоксност и на еретичност
  Мила Доброволност
  насиломат
  олицетворник
  Онтогелна
  онторачка
  пиловница надолжна
  Пирометар-(Перометар)
  Подобрувач на Персвазијата
  порнододатоци
  Посакувач на Деликатност
  потсетувалки
  Поттурнувач на Проблемот
  принудници
  проголтувачки
  прошетувач
  рајкавали
  ректификатор на злото
  Ректификатори на Злото
  самонасиломат
  самообожувалки
  самосвирач
  самотриј
  сегдеплов
  Семоќница
  Силнослабото Пијано
  синхроеротори
  среќоотпорни прегради
  среќотрон
  станувачницата од мртви
  Супербоготрон
  супертелескоп
  Суптилна Грижливост
  телетрон
  тепателки
  теретрон
  тотализатор-модализатор
  тотек-мотек
  Трансцендентален Разнишувач
  трескаторки
  тривиалница
  тријачко’рскавични робинки
  Ултиматор Омнигенерички
  усреќувачки
  усреќувачки
  фелицитометар
  флертовница
  флертувачи
  хедовари
  хедостази
  хомеостатче
  хранителка
  централната односница
  Шкаф самосонувачки
  шрафилница

  11. Називи на оружја

  гризачи
  депосибилизатори
  дракодеструктор
  лазери
  мазери
  облагородувачки гасови за масовна употреба
  одзмејувка
  пробаблистички змејоредуктори
  фастригатор-пулверизатор
  хронда

  12. Називи на награди, одлиија, обележја

  Дигитален Крст
  Диплома-На-Перпетуалната-Омнипотенција
  Орден на Света Киберна
  Тежок-Крст-Инфинитезимален
  тржавниот грб

  13. Називи на места за престојување, работа, забава итн.

  автопалати
  битовница
  блудишта (издавачки куќи)
  висококатници-сардинарници
  временица
  духовки
  духотека
  душотеки
  електродупка
  келии-држави
  компјутерници
  криптогастрономски-приседнувални
  ложата гралска
  ментализирана јама
  монструален затвор на нозе
  одечка галија
  пештери-ѓубрари
  подземни-хронопресивни-полигони
  подмислена
  подруми-депонии
  поробант
  пребитувалници
  рачуналници
  светски ковчег
  свртница
  сполковници
  темпорница
  фабрикаторни
  хронален центар
  хроноратории

  14. Називи на начини на комуникација, девијации, болести и сл.

  автопедофилија
  катехника
  керебелијантството
  киборгинии
  многубитна падавица
  онтолепсија
  панпсихичко винеење
  синдром на некање
  Футурофилија
  хронанија
  хроноперверзии
  часовничарски фетишизам

  15. Називи на обичаи, игри, забави и сл.

  акробација амористична
  Балансер Последен Гонет
  Диригентска-Заклетва-под-Диригентската-Палка
  душоловство
  киберк
  кибернетски вицови
  концерти на рајкавали
  мал мозгувач
  меѓунебуларниот турнир
  монополизација-на-хрономоциони-техники
  Песна олеандрина
  рајовски спортови
  Салто еротале
  самодумки
  свирење кибернетчиња
  темпорално-конквистадорство
  хроничен ханкстеризам
  хрономоции
  хроношетки
  џумбанија

  16. Називи на појави, супстанции итн.

  аматерија
  антиелектрони
  антинеутрин
  антипротони
  антисвет
  засирености
  мрчанци
  новопеченци
  плукалци
  прстојни магнетиди
  раструскани тракаташки
  тектични тектиди
  хулаци

  17. Називи на апстрактни поими и нешта, науки, научни правци, учења, движења, интерпретации и сл.

  автомистика
  астротехниката
  балистичката-одбрана-на-предполето
  Бариера на Мудроста
  брзинска еротација
  вера во Апсолутниот Сирак
  Вечните-Значења-на-овие-бројки,-односи-и-пропорции
  вихвиндранции
  вооружено востание крстно-бројаничко
  генинженерија
  Гралскиот-Универзал-и-Манифест
  деонтологија кибернетска
  дигитанција
  Доблеста на Неморалот
  Драконистичка-пнеуматологија
  дрвизмот
  Дус
  Еволуција Природна
  екстернализација-на-мечтите-од-сништата
  Електриката Халосова
  електроопиеност
  Емулатор
  Епоха на Мноштва
  ера на соматски војни
  ерата-на-Меѓустаклените-Патувања
  Ерес-на-Пометнувачки-Контракции
  закон на немарниците
  Затворен-Циклус-со-Стохастичко-Пулсирање
  Здивот-на-Статистиката-Света
  Изродувањето
  историографија
  историозофија
  историска-интермитентна-клаудикација
  калкулантска диктатура
  калкулантски-државен-преврат
  Каскадер
  Кибр-Трурл-Клапациј-Миноги
  Компликаторика
  Компликаториката-онтолошка
  конструкцискоисториска-фаталност
  копрофизија
  котинуално-топотропска-инфинитезималистика
  Магичноста на Гнасното
  магнетност
  малапуција
  метаинформациската антиномија
  микроминијатуризирана-социологија
  минијатерија затворена
  минијатерија отворена
  мисла семианска
  Морал-на-омнипотецијаторите
  Музика на Сферите
  Мус
  Највисоката Вистина
  неантизам
  неконфедерациска-семианска-мисла
  ништожен закон
  оптималистика
  Општа-теорија-на-самоконструкција
  општата минимализација
  органистика
  Парцијална Метафизика
  праенергија
  Преносно-Реинкарнациска-Миграција
  Престабилизираната Хармонија
  Применетата рекреационистика
  Промислата
  прукварна
  револуционерна хронаутика
  Рекреатистика-омнигенерична
  ретрансмисија
  самоумножување-под-Глонтва
  Светлина Прва
  Семоќница Ултимативна
  сеслобода
  Совршеноста-на-Секое-Создавање
  содомистика
  среќонагонската инженерија
  Тајната на Вишиот Ред
  Теорија за хронопресија
  Теоријата на Дупликација
  теотактика
  технетиката
  Трурлов Космички Закон
  турбаранции
  фелицитологија нагла
  Фракционирана-Хедонистика-в- прегратките-на-Еволуционата-Метафизика
  футуроманција
  Хармонија на Сферите
  Хармонија Претпоставувачка
  Хармонограм-на-Хармонијата-на-Сфери
  хронален потенцијал
  хронален удар
  хронален удар
  хронопресивна имплозија
  хронопресија
  чудовистика
  шваја
  школата на струнцлистите

  18. Називи на единки, нешта и пространства предмет на верување и обожување

  Баукис
  Благословениот Фонестрон
  вистинскиот Рај
  Господар на Небесата
  Дамуза
  Дорај
  Електроволтер
  електродух
  киберхангели
  Крајрај
  Најчистата Ангелица
  Недорај
  Прадамата Каскадера
  Предрај
  Пургатори-Санатории
  Речисирај
  Совршени Суштества
  Чудовдовица

  19. Називи на официјални институции и служби

  Администрација-на-агломерацијата-машка-(криптоним АДАМ)
  Болиција
  Воскреснувачка брза помош
  Главниот уред за иригација
  Дигиталноперсоналните-центри
  Еротско-вршачки-автори-(криптоним ЕВА)
  Институт-за-Еротско Инженерство
  Институти-за-Проекција-на-Светињи
  Катедра-за-сексуална-математика
  Кралски Конзерваториум
  Крчма Хармоносферична
  Лизанцијска-Академија-на-уметности-и-науки
  Лизацискиот-Највисок-Суд
  Министерство-за-Ѕвонца,-Сфери
  Министерство-за-размена-на-гасови-со-странство
  Министерството-за-Труби,-Тамбури,-Тромбони
  Највисоката-Комора-на-Дувачките
  Оддел-за-применета-хедонистика
  Семинар-за-теорија-на-половото-множество
  Совет-на-Конзерваториумски-Министри
  Централа за-љубов-кон-ближниот

  20. Називи на делови од тело
  гралското уво
  мозговница

  21. Називи на храна, пијалаци, лекови

  алтруизна
  антифероелектрични фотони
  електерти со јаготки
  електрети
  електрети со јонски сос
  јонтофореза
  кибајдера
  љубовниче-шрафче
  препарат психотрансмисијски

  22. Називи на животни и птици

  Горилиум
  киберак
  кибербеци
  кибериба
  киберкоњ
  кибермат
  кибернарди
  киберноси
  киберумак
  куркутел
  Пероноптерикс
  Птица на Развратот
  суперзмеј

  23. Називи на растенија

  див киберис
  живица киберисова
  киберберис
  лавопиреј

  24. Називи на елементи

  думалиум
  калсониум
  терминолиум

  25. Називи на единици мерки

  амори
  богони
  бромео
  гигамори
  гравитони
  единици-егзистенционална-сласт
  зенз
  изохрони на депресијата
  килопарсеци
  килохед
  мегагали
  мегамори
  мегаморична
  мегахед
  морги
  орги
  парсеки
  прамилји
  просекунди
  ретроинтервал
  трупси
  хеди
  хедони
  хектомат
  хронони

  26. Поздрави

  Амаедобро!
  Добарко!

  (Овој глосар претставува дел од статијата „Киберијада – Барокот на Космосот“)

  Тагови од објавата
  More from Милица Миркуловска
  Неколку епизоди за Лем и од Лем
  Имаме многу разнородни забелешки на читателите од секаков карактер, што се движат...
  Повеќе
  0 replies on “НЕОЛОГИЗМИ во КИБЕРИЈАДА од Станислав Лем”