Историографска метафикција

Романот „Фо“ од Џ.М.Куци (2)

од

Куци фактите ги става под прашање со тоа што прави поместувања или ги пишува со различен пристап кон (фикционалните) факти па така неговиот роман да се гледа како вистинската верзија на фикционалното минато.

:Романот „Фо“ од Џ.М.Куци: (1)

од

„Историографската метафикција ја одржува разликата меѓу своето формално (само)претставување и својот историски контекст и на тој начин ја проблематизира можноста за историско значење, зашто не постои помирување, нема дијалектика, само неотстранлива противречност.“