број 88-89

Теориска анализа на фрагменти од циклусот поезија „Молитви“ од Ацо Шопов

од

Дефинирајќи го лирскиот циклус како извесно мноштво на взаемно поврзани поетски текстови, ние со самото тоа во структурата на циклусот констатираме присуство не само на експлицитно изразени поетски текстови, туку акцентираме помалце очигледни (но не и помалце значајни) компоненти, како што се интертекстуалните врски.