Општество

Раѓањето на американската демократија

од

Сепак, и покрај таквата демократска поставеност на власта во Америка според Токвил, американската демократија би можела да се соочи со одредени опасности како од општествена природа, така и од институционален карактер.