Фотопис

(Гола) МоМА

од

Прва асоцијација наМузејот на модерна уметност во Њујорк отсекогаш ми беше, како што си кажува и името, модерната уметност од цел свет. Посетата не…

Шедов аквариум

од

Неокласичното здание кое станало првиот затворен аквариум со постојана изложба на флората и фауната од солените и од слатките водни средини.