број 48

Рациновите синтези

од

Литературно-есеистичката мисла на Коста Солев – Рацин е резултат на амбицијата во периодот меѓу двете светски војни да се супсумира и естетички да се осмисли и уметничката и критичарската практика