Тајмс Њу Маседонијан

За неправилната употреба на „истиот“

од

Шаблонизирањето е честа појава во текстовите од административниот и од публицистичкиот стил, а оттаму навлегува и во секојдневната комуникација. Така, често се употребуваат конструкции што се неприфатливи и неприродни за нашиот јазик.

Неколку секојдневни реченици

од

Во овој број на јазичното катче на „Репер“ ќе наведеме неколку секојдневни реченици извадени од текстови од нашите портали на интернет кои не се во духот на нашиот стандарден јазик.

Голема или мала буква?

од

За дилемата дали да се употреби голема или мала почетна буква веќе пишувавме, но сега ќе се задржиме на неколку општи правила од Правописот на македонскиот литературен јазик.