Тајмс Њу Маседонијан

Поради или заради?

од

Иако во претходните изданија на оваа рубрика веќе ги имаме споменато поради и заради, со оглед на честото мешање, уште еднаш ќе укажеме на разликата во нивното значење.